Sat. Sep 30th, 2023

Manisa Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde hizmet veren umum servis araçlarının denetimlerinin düzenli yapılması Hizmet kalitesinin yükseltilmesi, korsan taşımacılığın önlenmesi amacıyla (J) Plaka Tahsisli Umum Servis Araçları Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönergenin 5 ve 7. Maddesi çerçevesinde, UKOME’nin 09/10/2014 tarihli ve 2014/31 sayılı kararı ile Manisa Merkez’e tahsisi yapılmasına ilişkin karar verilen mevcut J plakaların belirlenen plaka serisine bağlı kalmak kaydıyla UKOME’nin 03.11.2022 tarih ve 2022/100 sayılı kararına istinaden Manisa Merkez için (50) adet “J” Plaka satışı 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince açık teklif usulü ile ayrı ayrı ihale edilecektir.(satılacaktır.)

(1) -a) İhale Makamı : Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı

b) İhale Tarih ve Saati: (Aşağı tabloda belirtilen tarih ve saatlerde 1 sıra nolu “J” Plakadan başlamak üzere yapılacaktır.)MANİSA MERKEZ
SIRA NO PLAKA MUHAMMEN BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
1 45 J 1967 500.000,00 TL 15.000,00 TL 04/10/2023 11:00
2 45 J 1975 500.000,00 TL 15.000,00 TL 04/10/2023 11:01
3 45 J 1976 500.000,00 TL 15.000,00 TL 04/10/2023 11:02
4 45 J 1977 500.000,00 TL 15.000,00 TL 04/10/2023 11:03
5 45 J 1978 500.000,00 TL 15.000,00 TL 04/10/2023 11:04
6 45 J 1979 500.000,00 TL 15.000,00 TL 04/10/2023 11:05
7 45 J 1980 500.000,00 TL 15.000,00 TL 04/10/2023 11:06
8 45 J 1981 500.000,00 TL 15.000,00 TL 04/10/2023 11:07
9 45 J 1982 500.000,00 TL 15.000,00 TL 04/10/2023 11:08
10 45 J 1983 500.000,00 TL 15.000,00 TL 04/10/2023 11:09
11 45 J 1984 500.000,00 TL 15.000,00 TL 04/10/2023 11:10
12 45 J 1985 500.000,00 TL 15.000,00 TL 04/10/2023 11:11
13 45 J 1986 500.000,00 TL 15.000,00 TL 04/10/2023 11:12
14 45 J 1987 500.000,00 TL 15.000,00 TL 04/10/2023 11:13
15 45 J 1988 500.000,00 TL 15.000,00 TL 04/10/2023 11:14
16 45 J 1989 500.000,00 TL 15.000,00 TL 04/10/2023 11:15
17 45 J 1990 500.000,00 TL 15.000,00 TL 04/10/2023 11:16
18 45 J 1991 500.000,00 TL 15.000,00 TL 04/10/2023 11:17
19 45 J 1992 500.000,00 TL 15.000,00 TL 04/10/2023 11:18
20 45 J 1993 500.000,00 TL 15.000,00 TL 04/10/2023 11:19
21 45 J 1994 500.000,00 TL 15.000,00 TL 04/10/2023 11:20
22 45 J 1995 500.000,00 TL 15.000,00 TL 04/10/2023 11:21
23 45 J 1996 500.000,00 TL 15.000,00 TL 04/10/2023 11:22
24 45 J 1997 500.000,00 TL 15.000,00 TL 04/10/2023 11:23
25 45 J 1998 500.000,00 TL 15.000,00 TL 04/10/2023 11:24
26 45 J 1999 500.000,00 TL 15.000,00 TL 04/10/2023 11:25
27 45 J 2000 500.000,00 TL 15.000,00 TL 04/10/2023 11:26
28 45 J 2001 500.000,00 TL 15.000,00 TL 04/10/2023 11:27
29 45 J 2002 500.000,00 TL 15.000,00 TL 04/10/2023 11:28
30 45 J 2003 500.000,00 TL 15.000,00 TL 04/10/2023 11:29
31 45 J 2004 500.000,00 TL 15.000,00 TL 04/10/2023 11:30
32 45 J 2005 500.000,00 TL 15.000,00 TL 04/10/2023 11:31
33 45 J 2006 500.000,00 TL 15.000,00 TL 04/10/2023 11:32
34 45 J 2007 500.000,00 TL 15.000,00 TL 04/10/2023 11:33
35 45 J 2008 500.000,00 TL 15.000,00 TL 04/10/2023 11:34
36 45 J 2009 500.000,00 TL 15.000,00 TL 04/10/2023 11:35
37 45 J 2010 500.000,00 TL 15.000,00 TL 04/10/2023 11:36
38 45 J 2011 500.000,00 TL 15.000,00 TL 04/10/2023 11:37
39 45 J 2012 500.000,00 TL 15.000,00 TL 04/10/2023 11:38
40 45 J 2013 500.000,00 TL 15.000,00 TL 04/10/2023 11:39
41 45 J 2014 500.000,00 TL 15.000,00 TL 04/10/2023 11:40
42 45 J 2015 500.000,00 TL 15.000,00 TL 04/10/2023 11:41
43 45 J 2016 500.000,00 TL 15.000,00 TL 04/10/2023 11:42
44 45 J 2017 500.000,00 TL 15.000,00 TL 04/10/2023 11:43
45 45 J 2018 500.000,00 TL 15.000,00 TL 04/10/2023 11:44
46 45 J 2019 500.000,00 TL 15.000,00 TL 04/10/2023 11:45
47 45 J 2020 500.000,00 TL 15.000,00 TL 04/10/2023 11:46
48 45 J 2021 500.000,00 TL 15.000,00 TL 04/10/2023 11:47
49 45 J 2022 500.000,00 TL 15.000,00 TL 04/10/2023 11:48
50 45 J 2023 500.000,00 TL 15.000,00 TL 04/10/2023 11:49


c) İhalenin Yapılacağı Yer: Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı BESOT Konferans Salonu Yarhasanlar Mah.2319 Sokak No:12/c – Manisa

d) İhale Dosyasının görülüp satın alınabileceği Yer ve şartı: İhale dokümanları MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ulaşım Dairesi Başkanlığı 2.Anafartalar Mah.1537 Sokak No:4 – Manisa adresinde görülebileceği gibi aynı adresten (KDV Dahil) 488,14 TL bedel üzerinden satın alınacaktır.

(2)- Muhammen Bedel : Yukarı tabloda Manisa-Merkez’de faaliyet gösterecek 1 Adet “J” Plaka satışı (K.D.V. hariç) 500.000,00 TL Muhammen bedeldir.

Geçici teminat tespit edilen 1 Adet “J” Plaka satışı muhammen bedelin 500.000,00 TL x %3 üzerinden 15.000,00 TL’dir. 2886 sayılı kanun hükümlerine uygun olarak geçici teminat verilmesi zorunludur. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 26. maddesi hükümleri gereği her türlü banka teminat mektubu süresiz olacaktır.

İstekliler kaç adet “J” Plaka satışına katılacaklar ise o oranda geçici teminat verecekler ve ödendi tahsilat makbuzu üzerine ihalesine katılacakları plaka harf grubunu yazdıracaklardır. Yazılı plaka ve/veya plakalar dışındaki ihalesine katılamayacaktır.

(3)-İsteklilerin İhaleye bizzat kendilerinin veya vekillerinin katılması zorunludur. (J) Plaka Tahsisli Umum Servis Araçları Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönergenin 15. maddesi gereğince ‘J’ Plaka ve /veya ‘J’ Plakalı servis aracının ortaklık yoluyla en fazla iki gerçek veya tüzel kişi tarafından ½ hisse oranında ortaklı olabilecektir. İhaleye ortak olarak katılacaklar 4. Maddede belirtilen evrakları ortaklar kendi adlarına düzenlenmiş evrakları ayrı ayrı teklif içerisinde sunacaklardır.

(4)- İhaleye Katılmak isteyenlerden İstenen Belgeler:

1.Manisa Merkez’de ikamet etmesi ve ayrıca irtibat için de telefon ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresi vermesi, (Aslı)

2.Gerçek kişilerde Nüfus Kayıt Örneği (Aslı)

3.Mevzuatı gereği bağlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası yada ilgili Şoförler ve Otomobilciler Odası Kayıt Belgesi;(Ticari faaliyeti faal olanlar için)

4. İsteklinin Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğinin kayıtlı olduğu Ticaret veya Sanayi Odasından alınacak Faaliyet Belgesi (Aslı veya noter onaylı) ;(Ticari faaliyeti faal olanlar)

5. Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin Madde (3) deki esaslara göre temin edecekleri belge. (Aslı veya noter onaylı) ;(Ticari faaliyeti faal olanlar)

6.Tüzel kişi olması halinde ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevleri belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri. (Aslı veya noter onaylı) ;(Ticari faaliyeti faal olanlar)

7. Gerçek kişi ise noter tasdikli imza beyannamesi,

8. İsteklinin tüzel kişi olması halinde, şirket kuruluşuna ilişkin ana sözleşmenin, son sermaye artışının ve temsil ve ilzama ilişkin kararının tescil ve ilan edildiğini gösteren Ticaret Sicil Gazetesi. Son sermaye artışı sonrasında ortaklık yapısı değişmiş ise, ortaklık yapısının son durumu gösteren şirketin yetkililerince imzalanmış belge. (Aslı veya noter onaylı) ;(Ticari faaliyeti faal olanlar)

9. Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, (Aslı veya noter onaylı )

10. İsteklinin gerçek kişi olması halinde “Adli Sicil Kayıt Belgesi” aslı (Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin 12/c Maddesi’nin son paragrafında tarif edilen suçlardan sabıkalı olanlar ihaleye katılamayacaklardır.) Ortaklık durumunda ise her bir ortak bu belgeyi ayrı ayrı sunacaktır. (Aslı)

11. İsteklinin, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre cezalı/yasaklı olmadığına dair taahhüt ile adres beyanını içerir yazı vermesi gerekmektedir.

12. Geçici teminatın yatırıldığına dair alındı belgesi veya banka teminat mektubu verilecektir. (Aslı)

13. İsteklinin, ortak katılım olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi. (Aslı)

14. İhale dokümanı alındı makbuz belgesi, (Aslı)

(5)- İhale; İsteklilerin ihale komisyonları önünde tekliflerini sözlü olarak belirtmeleri suretiyle yapılır ve ihale aşamasında sözlü teklif artışları muhammen bedel üstüne 5.000,00’er TL eklenmek sureti ile verilecektir. İstekliler ihaleye katılım belgelerini bir zarf içerisinde ilanda belirtilen ihale tarihinden 1 (bir) gün önce 03/10/2023 Salı Günü mesai bitimine kadar Ulaşım Dairesi Başkanlığı 2.Anafartalar Mah.1537 Sokak No:4 – Manisa adresine alındı belgesi karşılığında teslim edilecektir. İhale saatinden sonra teslim edilen teklifler ile Fax, Posta ve Telgraf yoluyla gönderilen teklifler kabul edilmeyecektir.

İhale sırasında hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekâletnameyi haiz bir vekil göndermeyen istekliler, ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.

(6)- İhale Komisyonu (Manisa Büyükşehir Belediye Encümeni) İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.

İLAN OLUNUR

Basın No: ILN01888932

#ilan.gov.tr

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *