MustafaKemalPaşa Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Emlak ve İstimlak MüdürlüğüSIRA NO MAHALLE ADA PARSEL NİTELİK İMAR DURUMU YÜZÖLÇÜMÜ (m2) TAHMİN EDİLEN BEDEL (TL) GEÇİCİ TEMİNAT (TL) İHALE SAATİ
1 GÜLLÜCE 0 2931 ARSA DEPOLAMA ALANI 11340,92 55.003.462,00 1.650.103,86 14:00
2 GÜLLÜCE 0 2932 ARSA DEPOLAMA ALANI 15725,85 76.270.372,50 2.288.111,18 14:15
3 GÜLLÜCE 0 2933 ARSA DEPOLAMA ALANI 25619,58 115.288.110,00 3.458.643,30 14:30


1-Mülkiyeti Belediyemize ait yukarıda niteliği belirtilen taşınmazlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. Maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü ihale ile satılacaktır.

2-Bu husustaki ihale, tabloda belirtilen taşınmazların satışı 29/09/2023 Cuma günü saat 14:00’dan itibaren Mustafakemalpaşa Belediyesi Hizmet Binasında İhale Komisyonunca (Belediye Encümenince) yapılacaktır.

3-İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihale şartnamesini 5.000,00TL (Beşbinlira) karşılığında Belediyemiz Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’nden temin edebilirler. (Şartname başvuru öncesi idarede ücretsiz görülebilir)

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 6. Maddesine göre ihaleye katılamayacak olanlar şartnamede belirtilmiştir.

4-Yukarıda belirtilen satışı yapılacak taşınmazlara ait % 3 Geçici teminatı Belediyemiz Veznesine nakit olarak veya süresiz teminat mektubu olarak verilebilir.

5-İhaleye iştirak edeceklerin, istenilen belgelerle birlikte Emlak ve İstimlâk Müdürlüğüne en geç 29/09/2023 Cuma günü saat 12:00’a kadar başvuruda bulunmaları ve dosyaları teslim etmeleri gerekmektedir.

Belirtilen gün ve saatten sonra yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Postayla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

6- Belediyemizce yapılacak olan ihalelere katılacak olan gerçek ve tüzel kişilerde aşağıdaki şartlar aranır.

A) İstekli gerçek kişi ise;

a-İhaleye İştirak dilekçesi,

b-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

c-İkametgah Belgesi,

d-Geçici Teminat bedelinin yatırıldığına dair makbuz veya süresiz teminat mektubu,

e-Belediyeye borcu olmadığına dair belge,

f-Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz.(5.000,00TL)

g-Vekalet ile ihaleye gireceklerden son bir (1) yıl içerisinde alınmış Noter tasdikli vekaletname,

h- 2886 sayılı Kanunun 37.maddesine göre hazırlanmış,

a-Dış Zarf (Bu zarf geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.)

b-İç Zarf (Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir.)

B) İstekli tüzel kişilik ise;

a-İhaleye İştirak dilekçesi,

b-Tüzel kişiler adına ihaleye katılanların noter tasdikli yetki belgesi,

c-Tüzel kişiler adına ihaleye katılanların noter tasdikli imza sirküsü,

d-Tüzel kişiler adına Ticari sicil gazetesi fotokopisi,

e-Yasal tebligat adresini belirten imzalı adres beyanı,

f-Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz,(5.000,00TL)

g-Geçici Teminat bedelinin yatırıldığına dair makbuz veya süresiz teminat mektubu,

h-Belediyeye borcu olmadığına dair belge,

ı-Tüzel Kişiler ihaleye katılacaksa, Ticaret ve Sanayi Odasından veya ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasından kayıtlı olduğunu gösteren ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belge,

i- 2886 sayılı Kanunun 37.maddesi usulüne göre hazırlanmış,

a-Dış Zarf (Bu zarf geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerler Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.)

b-İç Zarf (Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir.)

7- İhale üzerine kalan gerçek ve tüzel kişiler ihalenin tebliğini müteakip 15 gün içerisinde ihale masrafları (Her türlü vergi, Tellaliye ve diğer masraflar) ile beraber satış bedelini peşin yatıracaktır.

8- İhale ilan metni Belediyemiz www.mustafakemalpasa.bel.tr internet adresinden yayınlanmaktadır.

Basın No: ILN01892341

#ilan.gov.tr

Yorum yapın